Album: Khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang'