TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGOẠI GIAO

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ...

Thứ 2, 29/10/2018


Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đào tạo cán bộ

Cán bộ là nguồn vốn của Nhà nước, "là cái gốc của mọi công việc" chính vì thế Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác cán bộ, là yếu tố quan trọng trong xây dựng và nâng cao chất lượng...

Thứ 2, 29/10/2018


GIỮ GÌN VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG, MỘT Ý THỨC NÊN RÈN LUYỆN CHO CON TRẺ

Trong những ngày vừa qua, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành mỗi buổi tối có hàng ngàn đến vài ngàn người tới vui chơi, tham gia các hoạt động và xem các buổi biểu diễn nghệ thuật đang trong thời gian tập luyện, tổng duyệt để chuẩn...

Thứ 6, 29/9/2017


Đoàn Thanh niên chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành hưởng ứng hoạt động hiến máu nhân đạo “Giọt hồng xứ Tuyên”.

Hưởng ứng nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người”, ngày 13/7/2016, tại trung tâm Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang, Đoàn Thanh niên chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã tham gia chương trình vận động hiến máu tình nguyện "Hành trình đỏ" do Viện...

Thứ 6, 21/7/2017


Vận dụng tư tưởng "Dĩ công vi thượng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay

“Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng” - Lời căn dặn vĩ đại đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 72 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ 5, 15/6/2017


Tư tưởng của Bác Hồ về tự phê bình và phê bình

Tự phê bình và phê bình được Bác Hồ coi là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển của Đảng. Đây là một trong những yêu cầu xây dựng Đảng kiểu mới được Người khái quát thành năm nguyên tắc (Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình...

Thứ 5, 15/6/2017Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang