Vận dụng tư tưởng "Dĩ công vi thượng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay
Thứ Năm, ngày 15 tháng 6 năm 2017 - 16:27
“Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng” - Lời căn dặn vĩ đại đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 72 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

 Dĩ công vi thượng là một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Dĩ công vi thượng là cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của dân, của nước, của Ðảng lên trên hết, đem lòng chí công vô tư mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về Dĩ công vi thượng.

Dĩ công vi thượng là cốt cách người cách mạng. Nếu ai không làm được điều này thì không thể trở thành người cách mạng, người cán bộ, đảng viên, đoàn viên chân chính. Trong Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện lời Bác dạy, đưa cách mạng đến thành công, kháng chiến đến thắng lợi. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, biết bao cán bộ, đảng viên, nhân dân ta đang ra sức phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, thách thức, ngày đêm lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, làm cho dân giàu, nước mạnh, bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh tư liệu

Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đang ảnh hưởng đến sức mạnh lãnh đạo của Ðảng ta, đến lòng tin của nhân dân đối với Ðảng. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục thực hiện kiên quyết hơn nữa cuộc vận động Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng “Dĩ công vi thượng” của Người.

Nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay là là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Dĩ công vi thượng. Phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước quần chúng, của cấp trên trước cấp dưới. Ði đôi với đó là phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, chấp hành nghiêm điều lệ Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Mọi đảng viên bình đẳng trước Ðiều lệ Ðảng, bất kể là ai.

Mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hằng ngày hãy soi xét lại mình về điều Bác dạy: “Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng”, tự mình kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thật thà tự phê bình và phê bình, gắn việc rèn luyện đạo đức với công tác thực tế.

Cán bộ cần phải nêu gương trước quần chúng nhân dân. Ngày nay, sức mạnh lãnh đạo của Ðảng thể hiện ở vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn là nhân tố quan trọng, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu cao vai trò gương mẫu về đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải Dĩ công vi thượng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cần thực hiện học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm.

Cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, thực hiện dân chủ thực sự… Tổ chức Đảng cần lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu có đức, có tài, dĩ công vi thượng, cần, kiệm, liêm, chính giao những nhiệm vụ trọng trách của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự vững mạnh, đưa đất nước ta tiến lên với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ hằng mong muốn.


Trương Thị Thu Hà
Trường Chính trị tỉnhLượt xem: 1299 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: