Từ Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 1946 tới Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021
Thứ Ba, ngày 11 tháng 1 năm 2022 - 10:57
Hội nghị Văn hóa toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 24/11/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

 

Bài viết “Vì tình thế, Hội nghị văn hóa toàn quốc đã bế mạc sau một ngày thảo luận” đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 25-11-1946. Ảnh chụp lại. Nguồn: qdnd.vn

Quy mô hội nghị toàn quốc với sự tham dự của gần 600 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà  nước, các bộ ngành, văn nghệ sĩ, tổ chức chính trị xã hội, hội nghị được kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây   là hội nghị lớn, có ý nghĩa quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập ngày 24/11/1946 tại Nhà hát Thành phố Hà Nội. Hơn 200 nhà hoạt động văn hóa đại diện cho phong trào văn hóa toàn quốc và đại diện Chính phủ, Uỷ ban Thường trực Quốc hội đã đến dự. Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: Dân tộc, khoa học, đại chúng. Người nêu rõ vị trí, ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ. Hồ Chủ tịch nói thêm rằng văn hóa có liên lạc với chính trị rất là mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do. Đồng thời, văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích mình. Trong tờ Báo Cứu quốc (số 416 ra ngày 25/11/1946)  

Trải qua 75 năm, những bài học của việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 vẫn còn nguyên giá trị. Việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có mục tiêu xuyên suốt là đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa, văn nghệ; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 -2026, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. 

Tỉnh Tuyên Quang tham gia hội nghị với tham luận: “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững” xác định những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong việc giữ gìn và phát huy di tích lịch sử cách mạng của Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến và những di sản văn hóa đậm đà bản sắc của 22 dân tộc trên địa bàn, tạo nguồn lực để phát triển kinh –xã hội bền vững, quyết tâm xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Văn hóa là một lĩnh vực rộng lớn. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp lâu dài của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Chính vì vậy, kỳ vọng Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ có tác động toàn diện, mạnh mẽ đến sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Đặng Thị Quang

Sưu tầm: Phòng Nghiệp vụLượt xem: 341 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: