Đấu tranh với những thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng xã hội
Thứ Hai, ngày 22 tháng 11 năm 2021 - 9:7
Bôi nhọ uy tín, hình ảnh lãnh tụ và phủ nhận vai trò của Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là mục tiêu chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

 

Chính vì thế, để chống phá cách mạng Việt Nam, ngăn chặn tiến trình đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để bôi nhọ danh dự, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phá hoại phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng cách ngụy tạo chứng cứ và xuyên tạc bóp méo tài liệu lịch sử về Bác Hồ để lừa mị nhân dân, đổi trắng thay đen hòng làm mất đi tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của nhân dân ta.

Trong điều kiện hiện nay, các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh chủ yếu được các chủ thể chống phá lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để lấy, truyền tải thông tin và tạo ra các diễn đàn nhằm trao đổi, tán phát luận điệu, lôi kéo, thu hút thêm nhiều đối tượng đi theo, phục vụ mục đích của chúng. Gần đây, trên trang mạng xã hội facebook xuất hiện một số group hoạt động công khai đăng, chia sẻ bài chống phá… Các nick facebook này đều là các nick ảo, do các phần tử phản động lập ra để xuyên tạc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kiểu dựa trên những nguồn thông tin không rõ nguồn gốc, hình ảnh đã photoshop hoặc cắt xén để nhào nặn ra những thông tin sai trái, không đúng sự thật có liên quan đến con người, thân thế và sự nghiệp của Người.

Âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là không hề thay đổi, do đó các thế lực thù địch, phản động ráo riết đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống phá trên không gian mạng. Đó là các chiến dịch phá hoại nguy hiểm trên mặt trận chính trị tư tưởng. Do đó, việc nhận diện những thủ đoạn trên và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái chính là nhiệm vụ chính trị xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Vì vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay trong đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc là mỗi người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và thẳng thắn lên án luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng chống phá trong và ngoài nước bôi nhọ đến thanh danh, đạo đức, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 1987 tại kỳ họp lần thứ 24. Ở Người có sự hội tụ và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, kết hợp phương Ðông và phương Tây, cổ và kim, trí dũng và nhân văn, vĩ đại và giản dị, khiêm nhường.

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra đi, để lại cho hàng triệu triệu trái tim của nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới niềm tiếc thương vô hạn. Trong Điện chia buồn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Chính phủ cách mạng Cuba, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã viết: “...Hồ Chủ Tịch thuộc những lớp người đặc biệt mà cái chết đã gieo mầm cho sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt...”. Khẳng định Hồ Chí Minh con người của nhân loại, Mighen Đêxtêphanô (người Cuba), Giáo sư cố vấn Viện nghiên cứu châu Á viết: “Hồ Chí Minh là tác giả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng với bản chất của nó, trong nguồn gốc của nó, trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của nó luôn là nguồn cảm hứng và là người chỉ đường. Và cuối cùng chữ Bác Hồ là chữ đã thể hiện đồng thời tình cảm, sự kính trọng và ý nghĩa của chữ đó. Tấm gương của Bác Hồ tiếp tục là nguồn cảm hứng để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước...”... Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng trong tâm thức và là niềm kính yêu vô bờ bến đối với dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới. Từ lúc bôn ba đi tìm đường cứu nước, đấu tranh cho hòa bình độc lập dân tộc và cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới cho đến khi về với “thế giới người hiền”, tư tưởng, nhân cách Hồ Chí Minh luôn được bạn bè thế giới kính trọng, ngưỡng mộ.

Tất cả những thủ đoạn, luận điệu chống phá của chúng đều không có cơ sở khoa học, đều là mưu toan chính trị nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do đó, chúng ta, bằng những luận cứ khoa học, bằng thực tiễn sinh động của lịch sử dân tộc để chứng minh và khẳng định giá trị, bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trên các nội dung cơ bản, đó là: vấn đề dân tộc và thuộc địa; cách mạng giải phóng dân tộc; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đặc biệt là sự vận dụng, phát triển, sáng tạo của Người về Đảng Cộng sản, về lực lượng cách mạng, về nhận thức lý luận thời kỳ quá độ và bổ sung, phát triển đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Yếu tố quan trọng bậc nhất để ngăn chặn, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh là con người. Do đó, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi người dân có ý thức, trách nhiệm và trở thành một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh bảo vệ Người. Chủ động cung cấp thông tin chính thống một cách  đầy  đủ,  kịp  thời; đồng  thời  phải  quản  lý  chặt  những  thông  tin  nhạy  cảm,  có phương  hại  đến  an  ninh  chính  trị,  tư  tưởng.  Công tác  nghiên  cứu,  giáo  dục,  tuyên truyền về Hồ Chí Minh, trong đó bao hàm những nhận thức về cuộc đấu tranh này cần phải được đẩy mạnh đầu tư. Ngoài ra,phải có giải pháp đấu tranh trực diện trên cả ba mặt: chủ thể, nội dung và phương thức, thủ đoạn của các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, để cuộc đấu tranh này thường trực, có hiệu quả cần phải cần xây dựng, tổ chức lực lượng chuyên trách và phối hợp đấu tranh, song song đó là có cơ chế, tài chính thích đáng cho lực lượng này cũng như xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài xử lý thông tin. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường  công  tác  bảo  đảm  an  toàn  thông  tin  mạng;  Nghị  định  số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014, của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng  trong  tình  hình  mới;  Luật  An  toàn  thông  tin mạng  số 86/2015/QH13,  ngày 19/11/2014; Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14, ngày 12/6/2018… Từ đó, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn những thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam nói riêng, với kho tàng lý luận cách mạng của thế giới nói chung là vô cùng to lớn, không thể phủ nhận. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó. Tình cảm, sự tôn trọng, kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nếp nghĩ, nét văn hóa của dân tộc; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta từ trước đến nay có niềm tin tuyệt đối vào Người; có đủ hiểu biết để phân biệt thật - giả, đúng - sai những thông tin, đánh giá về Người. Nhưng, không vì thế mà chúng ta mất cảnh giác, coi thường sự tấn công và hậu quả của những luận điệu chống đối, xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Nguyễn Thanh Thủy

Sưu tầm: Phòng Nghiệp vụ

 Lượt xem: 443 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: