Mặt trận dân tộc thống nhất: Lịch sử hình thành và phát triển
Thứ Ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021 - 10:19
Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất để cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập tự do của Tổ quốc.

 

Sưu tầm: Phòng Nghiệp vụLượt xem: 242 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: