Tuyên Quang: Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021 - 9:3
Những năm qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều kết quả đáng khích lệ trong thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

 

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi gặp mặt nữ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (2021 - 2026) do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1030 – 20/10/2021).

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, luôn quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ; trong những nhiệm kỳ qua, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp luôn có tỉ lệ cao so với cả nước. Trong đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tỉnh là 29,17%; cấp ủy huyện chiếm 21,50%; cấp ủy cơ sở chiếm 27,69%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV chiếm 66,67%, là đoàn đại biểu có tỉ lệ nữ cao nhất cả nước. Đặc biệt, nữ tham gia đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 chiếm tỉ lệ rất cao với 41,82%, trong đó cả 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt của Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ này đều là đại biểu nữ. Những thành tựu này sẽ là nền tảng vững chắc để các cấp, các ngành tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới trong giai đoạn tới.

Nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2025, trong đó đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

Đến năm 2025 đạt 50% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50%; giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30%; tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27%. Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025;  80% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng vào năm 2025. Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 110 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025. Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2025. Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 18/1.000 vào năm 2025; tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90%; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 85%; tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt không dưới 50% ; tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 30%. Phấn đấu đạt 50% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới...

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, tỉnh Tuyên Quang cũng đã xác định tập trung triển khai thực hiện tốt sáu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là,  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Hai là,  nghiên cứu, tham mưu đề xuất, sửa đổi hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là,  xây dựng và triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở các cấp và quá trình ra quyết định liên quan đến các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về bình đẳng giới; triển khai các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi quan niệm truyền thống về phân công lao động theo giới trong gia đình theo hướng tăng cường trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ việc nhà và chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Năm là, tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

Sáu là, chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, chuyên môn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực bình đẳng giới./.

 

N.T.B.H

Sưu tầm: Phòng Nghiệp vụLượt xem: 291 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: